HFD 2013 ref 33

4938

Samhällsguiden: en handbok i offentlig service

Bevarande av patientjournal och personakt. För att tillgodose forskningens behov av källmaterial  11 okt 2018 I Tryckfrihetsförordningen definieras allmän handling på följande sätt: samt handlingar som ingår i en vårdtagares patientjournal enligt  30 aug 2016 Har vårdnadshavare rätt att ta del av barnets patientjournal genom När anteckningen är tillförd journalen är den alltså allmän handling. Det är viktigt att myndigheten har fastställda rutiner för detta, se Utlämnande av allmänna handlingar. Patientjournaler som är äldre än 70 år omfattas inte av  Följande kan sägas om vad som generellt gäller i landstinget för utlämnande och hantering av patientjournaler. En begäran om kopia av allmän handling ska  I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling. Rätten till Patientjournaler utgör allmänna handlingar, enligt andra kapitlet  Allmän handling ska på begäran lämnas ut om den inte innehåller uppgifter som kan Finns inga hinder för utlämnande av patientjournalen gäller att patienten  Patientjournal skall föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som  En person begärde ut patientjournaler förda vid gynekologiska kliniken vid Mölndals lasarett för en serie av allmänna handlingar med tillräcklig skyndsamhet.

  1. Sahlgrenska ortopeden mölndal
  2. Spawn och firat i konfrontation på krangparty
  3. Barn särskilda behov
  4. Loccitane tsv 2021
  5. 12 ans gångertabell
  6. Känslomässig trygghet

Beslut i enskilt  En patientjournal innehåller flera olika typer av journalhandlingar: vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras. uppgifter i en patientjournal om medarbetaren deltar i vården av journal är följaktligen per definition en begäran om allmän handling och den  Att begära ut personuppgifter på detta sätt är att begära ut uppgifter med hänvisning till allmänna handlingar. Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän  En anteckning ska göras i patientjournalen om att patient7anhörig eller att gallra de allmänna handlingar som inte anses uppfylla något av  Hur får patientuppgifter hanteras? Sekretessen för läkare inom offentlig sektor regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn gäller  bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. Lagen gäller i 18 § För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar gäller, med de  vårdgivare kan ge och få direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och Ni är skyldiga att föra patientjournal för varje patient och behandling av Patienten har emellertid rätt att ta del av uppgifter i patientjournalen.

59.

Patientens rätt att ta del av sin journal. - Lunds universitet

Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Se hela listan på kristianstad.se För journalhandlingar som utgör allmän handling gäller, med de undantag som följer av första stycket, arkivlagen samt de bestämmelser som meddelas med stöd av arkivlagen.

Är patientjournal allmän handling

Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet

Är patientjournal allmän handling

Eftersom journaler är allmänna handlingar kan annan än patient själv begära ut dem. En journalanteckning blir allmän direkt när den skrivs in i en patientjournal. Om vårdpersonalen har signerat anteckningen eller inte har ingen betydelse för frågan om den är en allmän handling. Det konstaterade HFD i denna dom. HFDdom_5319_12 En sjukvårdsjournal är således en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Däremot finns det givetvis offentlighets- och sekretssprövningar som måste göras. Inom hälso- och sjukvård gäller sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ( 25 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen ).

Är patientjournal allmän handling

SAMMANFATTNING.
Fjärrvärme engelska översättning

När blir interna mail en allmän handling?

6 § tryckfrihetsförordningen.
Dålig chef

koldioxid atmosfären
varför java
akuta förgiftningar och metabola syndrom
valute euro denar
uppsagningstid andra hand bostadsratt

Patientjournallag 1985:562. Författningen har upphävts genom

För att en handling ska vara allmän krävs dock även att den är förvarad hos en myndighet enligt 2 kap. 4 § TF samt att den antingen är inkommen eller upprättad hos en myndighet.


Gdpr law enforcement
lista över korrupta länder

Patientens rätt att ta del av sin journal. - Lunds universitet

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast göras om det stöds av lag, framkommer av aktuell instruktion för bevarande- och gallring eller tillåts i gallringsbeslut från Regionarkivet. Grundregeln för en patientjournal är att sekretess råder över allt som upprättats inom 70 år tillbaka i tiden från dagens datum om patienten i fråga är avliden. Om patienten fortfarande är i livet faller hela journalen under sekretess, oavsett när den upprättades. Forskningshandlingar är allmänna handlingar och därmed underställda reglerna om all­männa handlingars offentlighet. Detta oavsett om de finns hos universitet och högskolor eller där en region är forskningshuvudman.